سایت شرکت سیتکس
 سیستم اتوماسیون تغذیه موسسه آموزش عالی عطار
    1399/04/20  : تاریخ
آرم
ورود به سیستم
کد کاربر:  
کلمه عبور:  

جهت رزرو غذا یک هفته جلوتر اقدام نموده «حداکثر تا ساعت 12 روز پنج شنبه به جز روز جمعه»و مبلغ حداقل 150000 ریال « معادل ده هزار تومان » به شماره حساب 0108079752008 بانک ملی سیبا و یا توسط دستگاه پوز نصب شده در واحد کامپیوتر جهت شارژ کارت تغذیه واریز نمائید و فیش واریزی را به واحد مسئول واحد تحویل دهید

 
Copyright © 2020 www.Citexco.Com Inc. All rights reserved